top of page

Web Sitesi Aydınlatma Metni

YAPRAKSAN PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. (“Yapraksan” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) Madde 10 ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de öngörülen sınırlar içinde şeffaf, adil ve hukuka uygun bir şekilde işlemekte ve bu doğrultuda gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya özen göstermekteyiz.
İşbu aydınlatma metniyle işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusunun Kimliği
Şirket Unvanı : YAPRAKSAN PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Mersis No : 0937070784800025
İletişim Adresi : TEPEÖREN İTOSB MAHALLESİ 2.CADDE NO:27 TUZLA/İSTANBUL
Telefon No : 02165931250
E-Posta adresi : kvkk@yapraksan.com
KEP Adresi : yapraksan@hs01.kep.tr

 

WEB SİTESİ ZİYARETİNİZ SIRASINDA ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLER
www.yapraksan.com web sitemizi ziyaretiniz sırasında işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmek isteriz. Elde edilen kişisel verileriniz hakkında ayrıntılı bilgilere web sitemizde yer alan “Çerez Politikamızdan” ulaşabilirsiniz.
İşlenen kişisel verileriniz ve işleme amaçları
İşlem Güvenliği; IP Numarası, Çerez Kayıtları, MAC adresi
Kişisel verileriniz, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

İLETİŞİM FORMUNU KAPSAMINDA ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLER
www.yapraksan.com web sitemizi ziyaretiniz sırasında, iletişim sayfasında bize yazın formunu doldurmanız vasıtasıyla işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.
İşlenen kişisel verileriniz ve işleme amaçları
Kimlik; Ad Soyad
İletişim; E-Posta Adresi, Mesaj
Kişisel verileriniz, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi amaçlarıyla işlenecektir.

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Yukarıda belirtilen amaçlar ve 6698 sayılı KVKK’ nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. ve 9. maddesinde kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak ya da kanun ile belirlenmiş koşullar da kişisel verileriniz;
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla web sitesi yer sağlayıcı tedarikçilerimize
• Gerekmesi halinde Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amacıyla adli ve idari kolluk kuvvetlerine,
aktarılmaktadır.


Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz otomatik yollarla web sitemizde iletişim formunu doldurmanız vasıtasıyla elde edilecektir. Kişisel verileriniz KVKK madde 5 ve 6 da kapsamında açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak ya da kanunda öngörülen diğer koşullara dayanarak işlenecektir.

 

İlgili Kişinin 11 inci Maddede Sayılan Diğer Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun ’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
    Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
    Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmesi
    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
    Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
    Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

İlgili Kişi Başvuru Yöntemi
Kanun’ un 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre www.yapraksan.com adresinden ulaşabileceğiniz İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU ‘nu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

bottom of page