top of page

Gizlilik Politikası

1.    AMAÇ VE KAPSAM
Bu prosedürün amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen YAPRAKSAN ‘ın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanuna bağlı ikincil mevzuat (yönetmelik, tebliğ, kurul kararları) konusunda yükümlülükleri ile uyacağı usul ve esasları düzenlemektir.

Bu prosedür, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen YAPRAKSAN ‘ın tüm lokasyonlarında uygulanır.

2.    TANIMLAR
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
Anonim Hâle Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
İrtibat Kişisi: YAPRAKSAN adına VERBİS bildirimlerini yapacak ve ilgili kişi ile arasındaki iletişimi sağlayacak kişi,
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
Sicil: Veri Sorumluları Sicili, 
VERBİS: Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, 
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan YAPRAKSAN ‘ı,
YAPRAKSAN: YAPRAKSAN PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. ‘ni
ifade eder.

3.    SORUMLULUKLAR
Bu prosedürün hazırlanmasından ve dokümante edilmesinden İrtibat Kişisi, onaylanmasından Genel Müdür sorumludur.
Kişisel verileri işlemeyi ve korumayı bu prosedüre göre yapmaktan kişisel veri işleyen tüm bölümler sorumludur.

4.    YÖNTEM
4.1.    Kişisel Verilerin İşlenmesi
4.1.1.    Genel İlkeler
YAPRAKSAN, Kişisel verileri başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20. madde) ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) olmak üzere diğer mevzuatlarda öngörülen usul ve esaslara göre işler

YAPRAKSAN, Kişisel verilerin işlenmesinde KVKK’ nın 4. maddesindeki ilkelere uyar.
•    Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma ilkesi
•    Doğru ve gerektiğinde güncel olma ilkesi
•    Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ilkesi
•    İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesi
•    İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi


4.1.2.    Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
YAPRAKSAN, Kişisel Verileri KVKK ‘nın 5. maddesindeki hukuki sebeplere dayanarak işler.
Kişisel Veri Kategorileri için bkz. (Tablo-1)

(1)    YAPRAKSAN kişisel verileri ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın işlemez.
(2)    YAPRAKSAN aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerini işleyebilir.
•    Kanunlarda açıkça öngörülmesi 
•    Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
•    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
•    YAPRAKSAN ‘ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
•    İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
•    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
•    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, YAPRAKSAN ‘ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


4.1.3.    Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
YAPRAKSAN Özel Nitelikli Kişisel Verileri KVKK’ nın 6.  maddesindeki hukuki sebeplere dayanarak işler.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kategorileri için bkz. (Tablo-2) 

(1)    YAPRAKSAN özel nitelikli kişisel verileri ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın işlemez.
(2)    YAPRAKSAN aşağıdaki şartların sağlanması halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerini işleyebilir.
•    Sağlık ve Cinsel Hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde,
•    Sağlık ve Cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise; Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından,
(3)    YAPRAKSAN, Özel nitelikli verilerin işlenmesinde ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ ‘nde belirtilen önlemleri alır.


4.1.4.    Kişisel Verilerin Yurtiçine Aktarılması
YAPRAKSAN, kişisel verileri KVKK’ nın 8. maddesindeki hukuki sebeplere dayanarak yurtiçine aktarır.

(1)    YAPRAKSAN, kişisel verileri ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın yurtiçine aktarmaz.
(2)    YAPRAKSAN, kişisel verileri aşağıdaki şartların sağlanması halinde, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurtiçine aktarabilir.
•    Bu prosedürün 4.1.2. maddesinin 2. fıkrasında/ KVKK ‘nın 5. maddesinin 2 fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması halinde,


4.1.5.    Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtiçine Aktarılması
YAPRAKSAN, özel nitelikli kişisel verileri KVKK’ nın 8. maddesindeki hukuki sebeplere dayanarak yurtiçine aktarır.

(1)    YAPRAKSAN, özel nitelikli kişisel verileri ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın yurtiçine aktarmaz.
(2)    YAPRAKSAN, özel nitelikli kişisel verileri aşağıdaki şartların sağlanması halinde, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurtiçine aktarabilir.
•    Bu prosedürün 4.1.3. maddesinin 2. fıkrasında / KVKK ‘nın 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması halinde,
•    Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ ‘nde belirtilen yeterli önlemlerin alınması halinde,


4.1.6.    Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması
YAPRAKSAN, kişisel verileri KVKK’ nın 9. maddesindeki hukuki sebeplere dayanarak yurtdışına aktarır.

(1)    YAPRAKSAN, kişisel verileri ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın yurtdışına aktarmaz.
(2)    YAPRAKSAN, kişisel verileri aşağıdaki şartların sağlanması halinde, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurtdışına aktarabilir.
•    Bu prosedürün 4.1.2. maddesinin 2. fıkrasında / KVKK ‘nın 5.  maddesinin 2.  fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması halinde,
•    Kişisel verinin aktarıldığı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması halinde,
•    Yeterli korumanın bulunmaması durumunda; YAPRAKSAN ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı taahhüt etmeleri ve Kurul ‘un izninin bulunması halinde,


4.1.7.    Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması
YAPRAKSAN, özel nitelikli kişisel verileri KVKK’ nın 9. maddesindeki hukuki sebeplere dayanarak yurtdışına aktarır.

(1)    YAPRAKSAN, özel nitelikli kişisel verileri ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın yurtdışına aktarmaz.
(2)    YAPRAKSAN, özel nitelikli kişisel verileri aşağıdaki şartların sağlanması halinde, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurtdışına aktarabilir.
•    Bu prosedürün 4.1.3. maddesinin 2. fıkrasında/ KVKK ‘nın 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması halinde,
•    Kişisel verinin aktarıldığı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması halinde,
•    Yeterli korumanın bulunmaması durumunda; YAPRAKSAN ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı taahhüt etmeleri ve Kurul ‘un izninin bulunması halinde,
•    Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ ‘nde belirtilen yeterli önlemlerin alınması halinde,


4.1.8.    Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi
YAPRAKSAN, Kişisel Verileri KVKK ‘nın 7. Maddesine göre siler, yok eder veya anonim hale getirir.

YAPRAKSAN, Kişisel verileri, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine siler yok eder veya anonim hale getirir.

YAPRAKSAN, kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin süreçleri KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA PROSEDÜRÜ ‘ne göre yürütür.


4.2.    YAPRAKSAN ‘ın Yükümlülükleri
•    Aydınlatma Yükümlülüğü
•    Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler
•    Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü
•    İlgili Kişiler Tarafından Yapılan Başvuruların Cevaplanması Yükümlülüğü
•    Kurul Kararlarının Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü


4.2.1.    Aydınlatma Yükümlülüğü
KVKK ’nın 10. maddesine göre; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında YAPRAKSAN veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişiler bilgilendirilir. Bu yükümlülük yerine getirilirken YAPRAKSAN veya yetkilendirdiği kişilerce yapılacak bilgilendirme asgari olarak aşağıdaki konuları içerir.
•    YAPRAKSAN ‘ın kimliği,
•    Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
•    Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
•    Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
•    İlgili kişinin 11. maddede sayılan diğer hakları.

Yapılacak Aydınlatmanın Usul ve Esasları
YAPRAKSAN ya da yetkilendirdiği kişi, sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi esnasında aşağıda sayılan usul ve esaslara uyar.
•    İlgili kişinin açık rızasına veya veri işleme şartlarına bağlı olarak kişisel veri işlendiği her durumda aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilir.
•    Kişisel veri işleme amacı değiştiğinde, veri işleme faaliyetinden önce bu amaç için aydınlatma yükümlülüğü ayrıca yerine getirilir.
•    YAPRAKSAN ‘ın farklı birimlerinde kişisel veriler farklı amaçlarla işleniyorsa, aydınlatma yükümlülüğü her bir birim nezdinde ayrıca yerine getirilir.
•    Aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde ilgili kişiye verilecek bilgiler, Sicile açıklanan bilgilerle uyumlu olarak verilir.
•    YAPRAKSAN, Aydınlatma yükümlülüğünü ilgili kişinin talebi olmasa da yerine getirir.
•    Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğinin ispatı YAPRAKSAN ‘a aittir. Dolayısı ile ilgili kişilerden fiziksel veya elektronik ortamda bilgilendirme yapıldığına dair onay alır. 
•    Kişisel veri işleme faaliyetinin açık rıza şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesi halinde, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rızanın alınması işlemleri ayrı ayrı yerine getirilmektedir.
•    Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında açıklanacak kişisel veri işleme amacı belirli, açık ve meşru daire içinde olmasına özen gösterilir. Aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken, genel nitelikte ve muğlak ifadelere yer verilmez. Gündeme gelmesi muhtemel başka amaçlar için kişisel verilerin işlenebileceği kanaatini uyandıran ifadeler kullanılmaz. 
•    Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ilgili kişiye yapılacak bildirimin anlaşılır, açık ve sade bir dil kullanılarak gerçekleştirilir.
•    Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebindeki “hukuki sebep” ten kasıt, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğidir. Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi esnasında hukuki sebep açıkça belirtilir.
•    Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, kişisel verilerin aktarılma amacı ve aktarılacak alıcı grupları belirtilir.
•    Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerden hangisiyle elde edildiği açık bir şekilde belirtilir.
•    Aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken eksik, ilgili kişileri yanıltıcı ve yanlış bilgilere yer verilmez.

Kişisel Verilerin İlgili Kişiden Elde Edilmemesi Halinde Aydınlatma Yükümlülüğü
YAPRAKSAN, Kişisel verilerin ilgili kişiden elde edilmemesi halinde aşağıdaki durumlarda ilgili kişiye karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirir.
•    Kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde,
•    Kişisel verilerin ilgili kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında,
•    Kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada

 

Açık Rıza Alırken Dikkat Edilecek Hususlar
Açık rızanın, rıza veren kişinin “olumlu irade beyanı” nı içermesi gerekmektedir. YAPRAKSAN, Açık rızayı genelde ıslak imzalı almaktadır. Fakat bazı durumlarda elektronik ortam veya telefonla da alabilir.

Açık rıza vermek ve kişisel verilerin geleceğini belirleme hakkı ilgili kişiye ait olduğundan, kişi dilediği zaman YAPRAKSAN ‘a vermiş olduğu açık rızasını geri alabilir.

Ancak, geri alma işlemi ileriye yönelik sonuç doğuracağından, açık rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen tüm veri işleme faaliyetleri geri alma beyanının YAPRAKSAN ‘a ulaştığı andan itibaren YAPRAKSAN tarafından durdurulur. 

 

4.2.2.    Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler
YAPRAKSAN, kişisel veri güvenliğine ilişkin önlemleri KVKK ‘nın 12. maddesi ve Kişisel Veri Güvenliği Rehberine göre almaktadır.

YAPRAKSAN, Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri cirosuna göre almaktadır.

YAPRAKSAN, kişisel veri güvenliğine yönelik tedbirleri KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ ‘ne göre alır.


4.2.3.    Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) Kayıt Yükümlülüğü
YAPRAKSAN, Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim işlemlerini KVKK’ nın 16. maddesi ve Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’ e göre yapmaktadır.

İrtibat Kişisi: 
YAPRAKSAN, İrtibat Kişisini şirket içinde üst yönetimce atamasını yapmıştır. İrtibat kişisi görev tanımları belirlenmiştir.
İrtibat kişisi, YAPRAKSAN adına Veri Sorumluları Siciline bildirimleri yapacak, kurul ve ilgili kişilerle iletişimi sağlayacak kişidir.
İrtibat kişisi YAPRAKSAN’ ı Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre temsile yetkili değildir.
Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi bilgileri VERBİS KAYIT BİLGİLERİ FORMU ‘nda belirtilmiştir.

Veri Sorumlusu ve Sicile Kayıt
Veri Sorumlusu tüzel kişiliğin ta kendisidir. YAPRAKSAN bu kapsamda Veri Sorumlusu sıfatındadır.

Veri Sorumluları Sicili, veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir.  YAPRAKSAN, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Veri Sorumluları Siciline kayıt olur ve bildirimleri yapar.

YAPRAKSAN tarafından, sicil başvurularında sicile açıklanacak bilgiler KİŞİSEL VERİ İŞLEME ENVANTERİ ‘ne dayalı olarak hazırlanır.

YAPRAKSAN, aydınlatma yükümlülüğünde, ilgili kişi başvurularının yanıtlanmasında ve ilgili kişiler tarafından açıklanacak açık rızanın kapsamının belirlenmesinde Kişisel Veri İşleme Envanterine dayalı olarak Sicile sunulan ve Sicilde yayınlanan bilgileri esas alır.

YAPRAKSAN, Sicile sunulan ve Sicilde yayınlanan bilgilerin eksiksiz, doğru, güncel ve hukuka uygun olmasından sorumludur.

 

Kayıt Yükümlülüğü Kapsamında İletilecek Bilgiler
Veri sorumluları sicilinde yer alan bilgilerden aşağıdakiler kamuya açıklanır:
•    YAPRAKSAN ‘ın ve irtibat kişisinin adı, adresi ve alınmış olması halinde KEP adresi,
•    Kişisel verilerin hangi amaçlarla işlenebileceği
•    Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri 
•    Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı ve alıcı grupları
•    Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler
•    Sicile kayıt tarihi ile kaydın sona erdiği tarih,
•    Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler, 
•    Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre. 

VERBİS Kayıt ve bildirim işlem adımları için Kurum‘ un hazırladığı VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ (VERBİS) KILAVUZU‘ ndan faydalanılır.

 

İletişimin Sağlanması
KVKK‘ nın uygulanmasıyla ilgili olarak Kurum tarafından YAPRAKSAN ile kurulacak her türlü iletişim; Sicile bildirilen kimlik, adres veya KEP adresi bilgileri üzerinden gerçekleştirilir.

 

Kayıt Bilgilerinde Değişiklik
YAPRAKSAN, sicilde kayıtlı bilgilerde değişiklik olması halinde meydana gelen değişiklikleri, VERBİS üzerinden yedi gün içerisinde Kuruma bildirir.

 

İstisna Uygulanacak Haller
Aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından YAPRAKSAN ‘ın bu faaliyetleri Sicile kayıt etmesi ve bildirmesi yükümlülüğü yoktur:
•    Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
•    İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
•    Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
•    Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.


4.2.4.    İlgili Kişi Başvurularının Cevaplanması Yükümlülüğü
YAPRAKSAN, ilgili kişi başvurularına cevap verme işlemini KVKK’ nın 13. Maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ e göre yapar.

 

İlgili Kişinin Hakları
•    Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
•    Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•    Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

İlgili Kişinin Başvuru Hakkı
Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, YAPRAKSAN’ a başvuru hakkına sahiptir.
İlgili kişiler, başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir.
İlgili Kişinin hakları doğrultusunda YAPRAKSAN ‘a yapacağı başvuru için
www.yapraksan.com‘ da yer alan İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU kullanılmalıdır.

 

İlgili Kişinin Başvuru Usulü
İlgili kişi KVKK‘ nın uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurul ‘un belirleyeceği diğer yöntemlerle YAPRAKSAN‘ a iletir.
İlgili kişi KVKK ‘nın 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini aşağıdaki yöntemler vasıtasıyla YAPRAKSAN‘ a iletir.
•    Yazılı olarak,
•    Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile, 
•    Güvenli elektronik imza ile, 
•    Mobil imza ile,
•    İlgili kişi tarafından ŞİRKET ‘e daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi ile,
•    Başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama 

Başvuruda aşağıdakilerin bulunması zorunludur;
•    Ad, soyad
•    Başvuru yazılı ise imza, 
•    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, 
•    Yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, 
•    Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, 
•    Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, 
•    Telefon ve faks numarası, 
•    Talep konusu,

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.
Yazılı başvurularda YAPRAKSAN‘ a evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.
Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun YAPRAKSAN‘ a ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

 

İlgili Kişi Başvurusuna Cevap
YAPRAKSAN başvuruyu kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder.
YAPRAKSAN cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.

Cevap yazısının aşağıdakileri içermesi zorunludur;
•    Şirkete ait bilgileri, 
•    Başvuru sahibinin; adı ve soyadını, 
•    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarasını, 
•    Yabancılar için uyruğunu, pasaport numarasını veya varsa kimlik numarasını, 
•    Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresini, 
•    Varsa bildirime esas elektronik posta adresini, 
•    Telefon ve faks numarasını, 
•    Talep konusunu, 
•    YAPRAKSAN ’in başvuruya ilişkin açıklamalarını,

YAPRAKSAN başvuruya İLGİLİ KİŞİ CEVAP FORMU‘ nu kullanarak cevap verir.

Başvuruya Cevap Süresi ve Ücret
YAPRAKSAN başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün (30 Gün) içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde YAPRAKSAN tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez. Başvurunun, YAPRAKSAN‘ ın hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

YAPRAKSAN talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde, YAPRAKSAN tarafından talebin gereği en kısa sürede yerine getirilir ve ilgili kişiye bilgi verilir.

YAPRAKSAN ilgili kişi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri cirosuna göre alır.

Kurula Şikayet
Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, YAPRAKSAN’ ın cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.

KVKK ‘nın 13’ üncü maddesi uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz. 
Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.


4.2.5.    Kurul Kararlarını Yerine Getirme Yükümlülüğü
YAPRAKSAN, Kurul ‘un vereceği talimat ver kararları KVKK’ nın 15. maddesi gereğince yerine getirecektir.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen görev alanına giren konularda yapacağı inceleme sonucunda bir ihlalin varlığını tespit ederse, hukuka aykırılıkların YAPRAKSAN tarafından giderilmesine karar vererek, kararı ilgililere tebliğ eder. Veri sorumlusu, bu kararı, tebliğ tarihinden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirmek zorundadır.


Tablo-1: Kişisel Veri Kategorileri

Kişisel Veri Kategorisi

Kimlik

Ad soyad, Anne- baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, T.C. kimlik no gibi

İletişim

Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no gibi

Lokasyon

Bulunduğu yerin konum bilgileri gibi

Özlük

Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları gibi

Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler gibi

Müşteri İşlem

Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi gibi

Fiziksel Mekan Güvenliği

Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları gibi

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri gibi

Risk Yönetimi

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi

Finans

Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri gibi

Mesleki Deneyim

Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri gibi

Pazarlama

Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler gibi

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

Görsel ve İşitsel kayıtlar gibi

Tablo-2: Özel Nitelikli Kişisel Veri Kategorileri

Kişisel Veri Kategorisi

Irk ve Etnik Köken

Irk ve etnik kökeni bilgileri gibi

Siyasi Düşünce Bilgileri

Siyasi düşüncesini belirten bilgiler, Siyasi parti üyeliği bilgisi gibi

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar

Diğer inançlarına ilişkin bilgiler, Dini aidiyetine ilişkin bilgiler, Felsefi inancına ilişkin bilgiler, Mezhep aidiyetine ilişkin bilgiler gibi

Kılık ve Kıyafet

Kılık kıyafete ilişkin bilgiler gibi

Dernek Üyeliği

Dernek üyeliği bilgileri gibi

Vakıf Üyeliği

Vakıf üyeliği bilgileri gibi

Sendika Üyeliği

Sendika üyeliği bilgileri gibi

Sağlık Bilgileri

Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri gibi

Cinsel Hayat

Cinsel hayata ilişkin bilgiler gibi

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler gibi

Biyometrik Veri

Avuç içi bilgileri, Parmak izi bilgileri, Retina taraması bilgileri, Yüz tanıma bilgileri gibi

Genetik Veri

Genetik veriler gibi

bottom of page